ඉංගිරිය රත්නපුර පාර වෙළඳ සංකීරණය ඉංගිරිය නගරයේ සිට පානදුර – රත්නපුර පාරේ ගමන් කලවිට හමුවේ.

ඉංගිරිය රත්නපුර පාර වෙළඳ සංකීරණය

රත්නපුර පාර, ඉංගිරිය

0
කඩ කාමර

ආරම්භය

1999-11-15