1997

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

අර්නි යසතිලක කිතුල්ගොඩ (සභාපති)
යසපාල කෝරළගේ (උපසභාපති)
ඇල්බට් හපුතන්ත්‍රී
රංජිත් චන්ද්‍රසිරි
පී.ඩී.කුලරත්න
ඇලන් අමරසේකර
නාමසේන බමුණුගේ
යාමිත් චන්දන හතුරුසිංහ
සෙනරත් වනිගතුංග
ජයසේන වීරක්කොඩි
පී.එම්.සුනිල් හේමචන්ද්‍ර
විමල් ජයලත්
වයි.චන්ද්‍රසේකර පෙරේරා
සතිස්චන්ද්‍ර නවරත්න
සරත් ජයවර්ධන
රංජිත් දාබරේ
ඩී.ලියනආරච්චි
කරුණාදාස ගන්කන්ද
මුණිදාස හපුආරච්චි
සුමිත් වනිගතුංග
ඩබ්ලිව්.එල්.ආරියසේන
අයි.දයානන්ද