2011

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

යාමිත් චන්දන හතුරුසිංහ (සභාපති)
අනිල් අසෝක රණතුංග (උපසභාපති)
රංජිත් දාබරේ
ප්‍රියන්ත පනාගොඩ
සනත් රවීන්ද්‍ර ඇලපාත
දීලීප් පුෂ්පකුමාර වීරක්කොඩි
හෙට්ටිකංකානමගේ රංජිත් චන්ද්‍රසිරි
අළුත්ගේ දොන් සනත් විපුලජීව
මඩපාතගේ නලින් දීප්ති
පුස්වැලිමුල්ල ගමගේ සුනිල් හේමචන්ද්‍ර
සුරංජ සජීවන් ප්‍රේමතිලක
ප්‍රියන්ත රත්නසේකර
ජයලත්ගේ දොන් අනුර කුමාර
ජයසේන වීරක්කොඩි
අජිත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර බැද්දගේ
විතානගේ සෙනරත්
බිහාර සංජන ලියනාරච්චි
කළුබෝවිලගේ චන්ද්‍රදාස
කසුන් හර්ෂන ජයතුංග
නම්බිගේ රොහාන් පීරිස්
අජිත් චන්දන කුමාර නාගමුව
මද්දුමාගේ චමත් උදයංග
අමරකෝන් පියසේන