සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව, කනන්විල, හොරණ
034-2261163
info@horana.ps.gov.lk

උප කාර්යාලයන්

අප හා සම්බන්ධවන්න…..

ඔබගේ වටිනා අදහස් පහත ෆෝරමය පුරාව අප වෙත යොමු කරන්න….

 

Send Message

දවස් 365ම, පැය 24ම දැන් අප හා වට්ස්ඇප් හරහා සම්බන්ධවන්න...