පොකුණුවිට ජනසෙත පදනමට අනුබද්ධ පොකුණුවිට ජනසෙත මහජන ක්‍රීඩාංගනය පොකුණුවිට ජනසෙත පදනම ප්‍රදීපා පුස්තකාල භූමියේ පිහිටා තිබේ.

පොකුණුවිට ජනසෙත පදනම ක්‍රීඩාංගනය

පොකුණුවිට, හොරණ