සුසාන භූමි හා ආදාහනාගාර සේවාව
වැඩි විස්තර
මල අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කීරීමේ සේවාව
වැඩි විස්තර
ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවා සැපයීම
වැඩි විස්තර
ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම
වැඩි විස්තර
බිම්කට්ටි සැලසුම් අනුමත කිරීම
වැඩි විස්තර
පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය ලබාදීම
වැඩි විස්තර
අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරීම
වැඩි විස්තර
අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම
වැඩි විස්තර
ව්‍යාපාර ස්ථාන සඳහා වෙළඳ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
වැඩි විස්තර
වීථි රේඛා සහතික නිකුත් කිරීම
වැඩි විස්තර
නොපවරා ගැනීමේ සහතික නිකුත් කිරීම
වැඩි විස්තර
ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කඩ කාමර බදු දීම
වැඩි විස්තර
අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සේවාව
වැඩි විස්තර
JCB යන්ත්‍රයේ සේවය ලබාදීම
වැඩි විස්තර
වතුර බවුසර් සේවය ලබාදීම
වැඩි විස්තර
ගල්රෝල් යන්ත්‍රයේ සේවය ලබාදීම
වැඩි විස්තර
මෝටර් ග්‍රේඩර් යන්ත්‍රයේ සේවය ලබාදීම
වැඩි විස්තර
වීථි අලංකරණ කටයුතු සිදු කිරීම
වැඩි විස්තර
ප්‍රචාරක දැන්වීම් පල කිරීමට අවසර ලබා දීම
වැඩි විස්තර
ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් දැක්වීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම
වැඩි විස්තර
වාහන සහ සතුන් සඳහා බදු අය කිරීම
වැඩි විස්තර
මහඡන පැමිණිලි පිළිබදව කටයුතු කිරීම
වැඩි විස්තර
ඉංගිරිය රංගශාලාවේ පහසුකම ලබාදීම
වැඩි විස්තර
මහජන ක්‍රීඩාංගනයන්ගේ පහසුකම ලබාදීම
වැඩි විස්තර
කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානය හා ඇවිදින මංතීරුවේ සේවය
වැඩි විස්තර
මාර්ග පළුදු කිරීමට අවසර දීම
වැඩි විස්තර
පංචකර්ම ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර සේවා
වැඩි විස්තර
පෙර පාසල් පවත්වාගෙන යාම
වැඩි විස්තර
හදිසි ආපදා වලදී සහන සැලසීම
වැඩි විස්තර
ව්‍යාපාර බදු අය කර ගැනීම
වැඩි විස්තර
කර්මාන්ත බදු අය කර ගැනීම
වැඩි විස්තර
සංවර්ධන බලපත්‍රයක වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම
වැඩි විස්තර
දේපල හිමිකම ලියා පදිංචි කිරීම හා සංශෝධනය කිරීම
වැඩි විස්තර
ඇතැම් ඉඩම් විකිණීම මත බදු අය කර ගැනීම
වැඩි විස්තර