අපගේ සියලුම කාර්යාල, වත්කම්, පුස්තකාල, ක්‍රීඩාංගන වල සිතියම