ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර වෙළඳ සංකීරණය ඉංගිරිය නගරයේ සිට පාදුක්ක පාරේ ගමන් කලවිට හමුවේ.

ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර වෙළඳ සංකීරණය

පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය

0
කඩ කාමර

ආරම්භය

1988-04-10