හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉංගිරිය උපකාර්යාලය

පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය
034-2268244
hpsporuvadanda@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නමතනතුර
එල්.ජී හතුරුසිංහකාර්‍ය භාර නිළධාරී
ජී.බී.ඒ.පී ගල්හේනආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී
පණ්ඩුල හෙට්ටිආරච්චිසංවර්ධන නිලධාරී
පී.ඒ.ආර්.පී අබේවර්ධනසංවර්ධන නිලධාරී
එල්.සී.එල් ලියනගේසංවර්ධන නිලධාරී
බී.ඩී එරන්දි රංගිකාසංවර්ධන නිලධාරී
බී.ඒ.එම්.ටී අබේනායකසංවර්ධන නිලධාරී
එන්.එස්.සී නිරිඇල්ලගේසංවර්ධන නිලධාරී
ශාන්ත කුමාර මද්දුමාගේකළමණාකරණ සේවා නිලධාරී
කේ.එම් මනෝජ් බුද්ධිකකළමණාකරණ සේවා නිලධාරී
ඩබ්.පී.ටී.එස් වීරවර්ධනතාක්ෂණ නිලධාරී
පී. තිළිණ රංගනවෙළඳසැල් පරිපාලක
පුෂ්පකුමාර රැටියලරියදුරු
යූ.ඩී. ඒ පුෂ්පකුමාරරියදුරු
ආර්.ජයසිරික්ෂේත්‍ර කම්කරු
ඩබ්. ඒ අබේරත්නක්ෂේත්‍ර කම්කරු
නිරූපා රණවකඖෂධ සංයෝජක
කේ. දමින්ද ප්‍රියලාල්කාර්යාල කාර්ය සහායක
දයාවතී හපුතන්ත්‍රීක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ප්‍රියංගා චිත්‍රාකුමාරිපුස්තකාල කම්කරු
එච්.හර්ෂණ දේශප්‍රියපුස්තකාල සහයක
ප්‍රියන්ත කුමාරසිංහමුරකරු
සිසිර කුමාරමුරකරු
ආර්. නිමල් කරුණාරත්නක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ආර්. රංජිත්ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
අයි. ඩබ්. ඩී ධනුෂ්ක චතුරංගක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එම්. චමින්ද කුමාරක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එච්. ආරියරත්නක්ෂේත්‍ර කම්කරු
පී.එල් අසංක දිමුතු තුෂාරක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එම්.ඩී. අනුරාධ ඉන්දිකක්ෂේත්‍ර කම්කරු
කේ.ඒ රණසිංහක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එල්.ඒ ශාන්ත ලාල්ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ආර්. නන්ද කුමාරක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එස්.දයාරත්නක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එස්.ඒ උදාර බුද්ධිකක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ඒ.ඩී සුනිල්ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
නීල් රංජිත් සිල්වාසෞඛ්‍ය කම්කරු
කේ. කසුන් මධුරංජනසෞඛ්‍ය කම්කරු
බී.ධම්මික පුෂ්පලාල්සෞඛ්‍ය කම්කරු
ඩී.සිරිපාල ප්‍රනාන්දුසෞඛ්‍ය කම්කරු
ආර්.තරංග දිනේෂ්සෞඛ්‍ය කම්කරු
ඩබ්.ඒ ලලනිසෞඛ්‍ය කම්කරු
ආර්.සුමනපාලසෞඛ්‍ය කම්කරු
එම්. පී ශ්‍රියානි ජයරත්නසෞඛ්‍ය කම්කරු
ආර්.සමන් පුෂ්පකුමාරසෞඛ්‍ය කම්කරු
ආර්. ඉන්දික පුෂ්පකුමාරසෞඛ්‍ය කම්කරු
යූ. උපාලි ජයරත්නසෞඛ්‍ය කම්කරු
පී.ඒ.ඩී තාරකසෞඛ්‍ය කම්කරු
එම්.ඒ වසන්තසෞඛ්‍ය කම්කරු
ඩබ්.ඒ. ජනක ඉන්ද්‍රජිත්ආදේශක ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ඩබ්.පාලිකා විරාජනිආදේශක ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ආර්.අසංකආදේශක මාර්ග කම්කරු
ආර්. ප්‍රදීප් සේනාධීරආදේශක ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
අර්. හෂිනි වාසනාආදේශක ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ඩී.ඩබ්. සුජිව සම්පත්ආදේශක සෞඛ්‍ය කම්කරු
ඩි.ඒ.ඩි. ප්‍රේමවර්ධනවැඩ පරික්ෂක (ව්‍යාපෘති)
ආර්. චාමර සඳරුවන්සෞඛ්‍ය කම්කරු (ව්‍යාපෘති)
චානක ක්‍රිශාන්තසෞඛ්‍ය කම්කරු (ව්‍යාපෘති)
එම්. නිසාන්ත කුමාරසෞඛ්‍ය කම්කරු (ව්‍යාපෘති)
ජනක රුවන් කුමාරමාර්ග කම්කරු (ව්‍යාපෘති)
ආර්. නලේන්‍ද්‍ර කුමාරක්ෂේත්‍ර කම්කරු (ව්‍යාපෘති)
රනිල් කුමාරසිංහමාර්ග කම්කරු (ව්‍යාපෘති)
තරිඳු ඉෂාර මධුෂංකබහුකාර්ය සයහක