2006

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

යසපාල කෝරලගේ (සභාපති)
යාමිත් චන්දන හතුරුසිංහ (උපසභාපති)
රංජිත් දාබරේ
ප්‍රියන්ත පනාගොඩ
සුනිල් ජයන්ත හේමචන්ද්‍ර
රංජිත් චන්ද්‍රසිරි
ප්‍රියන්ත රත්නසේකර
අයි.දයානන්ද
සනත් රවීන්ද්‍ර ඇලපාත
ජයසේන වීරක්කොඩි
සුරංජ සජීවන් ප්‍රේමතිලක
එම්.නලින් දීප්ති
දිලීප පුෂ්පකුමාර වීරක්කොඩි
කේ.සුනිල් සාන්ත
විතානගේ සෙනරත්
සුමිත් වසන්ත වනිගතුංග
එන්.නම්බිගේ රොහාන් පීරිස්
ආනන්ද කළුබෝවිල
ආරියසේන ලියනගේ
අජිත් චන්දන කුමාර
ඇම්.පියල් චින්තක
කේ. විජිත කරුණාරත්න
පී.ඒ.නන්දසිරි පට්ටිආරච්චි
ලයනල් දිනපූර්ණ