හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
පොකුණුවිට උපකාර්යාලය

හේනෙගම, පොකුණුවිට
034-2263843
hpspokunuwita@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නමතනතුර
අරවින්ද ඩග්ලස්කාර්යභාර නිළධාරී
චමිලා නිරෝෂි වැලිකන්නසංවර්ධන නිළධාරී
එච්.එම්.ප්‍රසංගිකා මධුෂානිසංවර්ධන නිළධාරී
පී.එම්.ගයාන් සම්පත් සංවර්ධන නිළධාරී
ජී.ඒ.ඩී.ඩී.දුෂාන්තිසංවර්ධන නිළධාරී
කේ.ඩී.පී. ගංගා කුමාරිසංවර්ධන නිළධාරී
ඊ.ජී.ඩී.ලක්මාලිසංවර්ධන නිළධාරී
නයනා ගල්හේනපුස්තකාලයාධිපති
එච්.ඩී. ස්වර්ණා නීල කාන්තිපුස්තකාලයාධිපති
දීගල්ල දූරගේ බන්ධු කාන්තිතාක්ෂණ නිළධාරී
කේ.පී.එස්. විජේරත්නකළමණාකරණ සහකාර
ජී.ජී.එම්.සී. ජයවර්ධනආදායම් පරීක්ෂක
ඒ.ඒ. ඉෂාර ප්‍රභාත් අමරතුංගවිදුලි කාර්මික
පාලිත පෙරේරාකාර්යාල කාර්ය සහායක
කේ. ලයනල් හරිස්චන්ද්‍රකාර්යාල කාර්ය සහායක
ඩබ්. අසන්ත චාමරකාර්යාල කාර්ය සහායක
ඩබ්.එම්.පී. සමරසේකරපුස්තකාල සහායක
ජේ.ඒ. ගයානි අනෝජා ක්‍රිශාන්තිකා කුමාරිපුස්තකාල සහායක
එච්.එම්.ඒ.ජී. රම්‍යලතාපුස්තකාල සහායක
විලේගොඩ ලියනගේ අමිත්වැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
මාධව මලිත් මධුවන්තවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
හිරාන් අසංක ජයලත්වැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
යද්දෙහිගේ උපුල් පින්සිරිවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
වයි. සාලිකා ප්‍රසාදරීවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
ජේ.පී. කනේවලගේවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
දුලීප් සේරන් මුරුගේසුවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
ලසිත් රංගනවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
චමිල් තාරකවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
තුෂාර සම්පත් පෙරේරාවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
ඩී. ලලිත්වැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
විපුල නාලක තිසේරාවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
එච්. අජිත් පුෂ්ප කුමාරපුස්තකාල කම්කරු
හපුතන්ත්‍රිගේ තමරා නන්දනීපුස්තකාල කම්කරු
එස්.එම්. රුසිරු රංගනසෞඛ්‍ය කම්කරු
කේ. මහේන්ද්‍රන්සෞඛ්‍ය කම්කරු
එම්. ලෙච්චමන්සෞඛ්‍ය කම්කරු
එස්.ඒ. මල්ලිකාසෞඛ්‍ය කම්කරු
කේ. වසන්ත උදයංජනසෞඛ්‍ය කම්කරු
කේ.ඒ.කේ. පෙරේරාසෞඛ්‍ය කම්කරු
කේ. වේලම්මාසෞඛ්‍ය කම්කරු
එස්. රාජ්කුමාර්සෞඛ්‍ය කම්කරු
කේ.එච්. මානෙල් කළුආරච්චිසෞඛ්‍ය කම්කරු
ටී. රුමේෂ් ප්‍රියශාන්තපෙරමුසු අංගන ව්‍යාපෘති කම්කරු
එල්. ගයාන්පෙරමුසු අංගන ව්‍යාපෘති කම්කරු
ටී.කේ. ධනුෂ්ක ගමිත්පෙරමුසු අංගන ව්‍යාපෘති කම්කරු
ඇසල උදාර ලක්මාල්පෙරමුසු අංගන ව්‍යාපෘති කම්කරු
ආර්.ඩී.යූ. ප්‍රියංගාඩෙංගු මර්ධන සහායක
ප්‍රභාත් අයිවන් කදනගේඩෙංගු මර්ධන සහායක
එච්. රමේෂ් සමීර මධුෂාන්අනු.කර්මාන්ත පරිපාලක - පෙරමුසු අංගන ව්‍යාපෘතිය
මංජුල සිසිර කුමාරඩෙංගු මර්ධන සහයක (ව්‍යාපෘති)
ඉෂංක උපුල්වන් හපුතන්ත්‍රීඩෙංගු මර්ධන සහයක (ව්‍යාපෘති)
කේ.කේ. දසුන්නිකසළ - සෞඛ්‍ය කම්කරු
එස්. කන්නන්සෞඛ්‍ය කම්කරු - ආදේශක