හොරණ ආයෝජන කලාපයේ මර්බොක් ආයතනය මගින් සකස් කර පසුව හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට පවරා දෙනු ලැබූ ගුරුගොඩ මහජන ක්‍රීඩාංගනය ගුරුගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත.

ගුරුගොඩ මහජන ක්‍රීඩාංගනය

ගුරුගොඩ, හොරණ