ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල

null

හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

034-2261209
පාදුක්ක පාර, හොරණ
www.horana.ds.gov.lk

Google Map

null

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

034-2269978
ඉංගිරිය
www.ingiriya.ds.gov.lk

Google Map

පොලිස් ස්ථාන

null

හොරණ පොලිස් ස්ථානය

034-2261222
හොරණ

Google Map

null

ඉංගිරිය පොලිස් ස්ථානය

034-2269222
ඉංගිරිය

Google Map

null

මොරගහහේන පොලිස් ස්ථානය

034-2254524
මොරගහහේන

Google Map

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල

null

හොරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

034-2261278
හොරණ

Google Map

null

ඉංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

034-2268177
ඉංගිරිය

Google Map

රජයේ රෝහල්

null

හොරණ මුලික රෝහල

034-2263404
හොරණ

Google Map

null

ඉංගිරිය දිසා රෝහල

034-2268177
ඉංගිරිය

Google Map

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

null

හොරණ විදුලිබල මණ්ඩල කාර්යාලය

034-2261286
හොරණ

Google Map

null

ඉංගිරිය විදුලිබල මණ්ඩල කාර්යාලය

034-2269206
ඉංගිරිය

Google Map

ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය

null

හොරණ ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩල කාර්යාලය

034-2267680
හොරණ

Google Map

null

ඉංගිරිය ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩල කාර්යාලය

034-2269925
ඉංගිරිය

Google Map

තැපැල් කාර්යාල

null

හොරණ තැපැල් කාර්යාලය

034-2261251
හොරණ

Google Map

null

ඉංගිරිය තැපැල් කාර්යාලය

034-2269250
ඉංගිරිය

Google Map

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන

null

කනන්විල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය

034-2261892
කනන්විල, හොරණ

Google Map

null

ඉංගිරිය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය

034-2269002
පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය

Google Map

රජයේ කාර්යාල

null

හොරණ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලය

034-2260086
හොරණ

Google Map

null

හොරණ අධිකරණය

034-2261291
හොරණ

Google Map

null

ඉංගිරිය අඩවි වන කාර්යාලය

034-2269229
ඉංගිරිය

Google Map

null

හොරණ නගර සභාව

034-2261275
හොරණ

Google Map

null

ආපදා කළමනාකරණ හා ගිනි නිවීමේ ඒකකය

034-2267555
හොරණ

Google Map

null

හොරණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

034-2262663
හොරණ

Google Map