ප්‍රධාන කාර්යාලය

කනන්විල ප්‍රධාන කාර්යාලය

කනන්විල, හොරණ

034-2261163

hpsdevelop@gmail.com

කනන්විල උපකාර්යාලය

කනන්විල උපකාර්යාලය

කනන්විල, හොරණ

034-5624845

hpskananwila@gmail.com

පොකුණුවිට උපකාර්යාලය

පොකුණුවිට උපකාර්යාලය

හේනෙගම, පොකුණුවිට

034-2263843

hpspokunuwita@gmail.com

ඉංගිරිය උපකාර්යාලය

ඉංගිරිය උපකාර්යාලය

පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය

034-2268244

hpsingiriya@gmail.com

පෝරුවදණ්ඩ උපකාර්යාලය

පෝරුවදණ්ඩ උපකාර්යාලය

වගවත්ත, පෝරුවදණ්ඩ

034-2255664

hpsporuvadanda@gmail.com