ගොඩනැගිලි අනුමත කරගැනිම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

බිම් කට්ටි අනුමත කරගැනිම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

විථී රේඛා සහ නොපවරා ගැනිමේ සහතිකය සඳහා අයදුම්පත්‍රය

අනුකූලතා සහතික ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

වෙළඳ බලපත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

අනතුරුදායක ගස් කපා ඉවත් කිරිම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

ව්‍යාපාර බදු අයදුම්පත්‍රය

කර්මාන්ත බදු අයදුම්පත්‍රය

ප්‍රචාරක දැන්වීම් පළ කිරීම සඳහා අවසර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

පරිසර බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

ආදාහනාගාරය ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

ගලිබවුසරය ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

ඉංගිරිය නව රංග ශාලාව කුලියට ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

සභාවට අයත් ක්‍රීඩංගනයන් වෙන්කරගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

JCB යන්ත්‍රය ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

ගල් රෝල යන්ත්‍රය ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

මෝටර් ග්‍රේඩර් යන්ත්‍රය ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

වතුර බවුසරය ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය