හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයග්‍රාම නිලධාරියාගේ නමදුරකතන අංකය
604 – පලන්නොරුවඒ.ශානිකා පෙරේරා078-8183320
604 A – කෝරළඉමකේ.එල්.එස්.ඩි. කරඳන071-8002748
605 – ඔලබොඩුව දකුණයු.ඩි. රම්‍යලතා072-8757156
605 A – ඔලබොඩුව නැගෙනහිරඑස්.වී.උපේක්ෂිකා077-3513037
605 B – ඔලබොඩුව උතුරඩි.එල්.පි. සමන්ත077-3719629
606 – ගොඩිගමුව බටහිජේ.කේ.ඩි.එස්. ගයනා077-8718933
606 A – වැල්මිල්ලඊ.යු.සපුතන්ත්‍ර071-0878954
606 B – ගොඩිගමුව නැගෙනහිරඩී.එම්.එල්. ප්‍රභාග්‍යා ලීලසේන මිය (වැඩ බලන) 071-3424868
606 C – හාලපිටියඊ.යු.සපුතන්ත්‍රි (වැඩ බලන)071-0878954
607 – කුඹුක නැගෙනහිරඩී.එම්.එල්. ප්‍රභාග්‍යා ලීලසේන071-3424868
607 A – කුඹුක බටහිර යු.එස්. පත්තුවේආරච්චි077-0612878
607 B – කුඹුක දකුණඒ.එස්.වන්නිආරච්චි076-0975862
607 C – කුඹුක උතුරඒ.එස්.වන්නිආරච්චි (වැඩ බලන)076-0975862
608 – පොකුණුවිටපි.ටි. ඉන්ද්‍රසිංහ077-6251890
609 – කනේවලකේ.කේ.වීරකෝන්077-5276144
609 A – හේනෙගමඩබ්ලිව්. සිතාරා මධුවන්ති076-2802244
610 – කුළුපනඩි.එස්.සදුන්මලි071-2461172
610 A – අරමණාගොල්ලඑච්.එන්.ආර්.කරුණාතිලක077-4920878
610 B – වැරැල්ලහේනඒ.එන්.එම්.පී.සමරතුංග077-7813422
611 – බටුවිට උතුර එච්.එන්.ජේ.සි. ප්‍රනාන්දු077-4087752
611 A – මීමන ඩි.එස්.සදුන්මලි (වැඩ බලන)071-2461172
611 B – බටුවිට දකුණඑච්.ඒ.ඩි.යු. සිරිවර්ධන077-9850871
612 – කහටපිටියබී.ඒ.එනෝකා ප්‍රියදර්ශනි (වැඩ බලන)072-1465451
612 A – කනන්විල උතුරපී.ඒ.එස්. එරංගා (වැඩ බලන)077-5309614
612 B – පන්නිලකේ.යු.ප්‍රසාදිකා077-4043050
612 C – කනන්විල දකුණපී.එන්.පී.ගීතමාලි071-0515944
613 – තලගල උතුරපි.එල්.එස්. ජයතිලක071-8908046
613 A – තලගල දකුණකේ.එල්.ජේ.මදුෂානි071-3424721
613 B – තලගල බටහිර පි.ඒ.එස්. ජයලත්077-1042000
613 C – තලගල නැගෙනහිරඑස්.ජී.මාරී පීරිස්077-6302149
614 – උඩුව උතුරඑච්.කේ.මානෙල්076-0994210
614 A – උඩුව දකුණපි.ඊ.සී.පෙරේරා071-9737182
614 B – මහ උඩුවපී.ඒ.එස්.එරංගා077-5309614
614 C – කුඩා උඩුව රූපා අමරනායක077-8936844
615 – හොරණ උතුරබි.ඒ. එනෝකා ප්‍රියදර්ශනි072-1465451
615 A – හොරණ දකුණඩබි.ඩි.ආර්.එල්. වාද්දුවගේ077-6289170
615 B – මාහේනඑස්. ලියනගේ071-4464388
615 C – ගල්ඒදඬුගොඩ එච්.ඒ.ටී.රංජිත්077-5495590
615 D – හල්තොටියාවත්තජි.එල්.ආර්. අබේසිංහ077-2323316
615 E – හොරණ නැගෙනහිරකේ.ජි.පි. සූරියසේන077-2610828
615 F – වෑවල බටහිරඩි.එල්.ආර්. අබේසිංහ ( වැඩ බලන)077-2323316
615 G – වෑවල නැගෙනහිරයු.ජී.එල්.සිරිවර්ධන076-4230890
616 – මුණගම බටහිරඑච්.ඒ.ඒ.දමයන්ති කුමාරි071-1566509
616 A – ඕවිටියාගලඩී.අයි.පතිරත්න077-9147050
616 B – දික්හේනගමඑච්.එස්.දමයන්ති071-4742034
616 C – නර්තනගලඑච්.ඒ.එන්.කරුණාරත්න071-7883588
616 D – මුණගම නැගෙනහිර එච්.ඒ.ඒ.දමයන්ති කුමාරි071-1566509
616 E – මිදෙල්ලමුලහේනසී.එච්.උමාගේ071-0947347
617 – මීවනපලාන නැගෙනහිරයු.වයි.වී.රුද්‍රිෙගා්077-3197848
617 A – ගුරුගොඩඒ.ඩී.ටී.ඩී.අළුත්ගේ077-7284687
617 B – මීවනපලාන බටහිරයු.වයි.වී.රුද්‍රිෙගා්077-3197848
617 C – කිරිගලහේනඒ.ඩී.ටී.ඩී.අළුත්ගේ077-7284687
628 – පහල මිල්ලෑව දකුණවයි.ඩී.ඩයනා කුමාරි071-0866240
628 A – ඉහල මිල්ලෑව උතුරඑන්.එල්.ඒ.තරංගනී076-6662914
628 B – කොටිගම්ගොඩජේ.කේ.ඩී.තනූජා දයාසිරි071-7136525
628 C – පහල මිල්ලෑව උතුරඩබ්ලිව්.එස්.එන්.පියසිංහ071-5381636
628 D – ඉහල මිල්ලෑව දකුණජේ.වි.පි.ජයසිරි077-4424658
629 – කිඳෙල්පිටියඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.කේ.ගුණවර්ධන077-9144797
630 – දඹරඩබ්ලිව්.පී.එල්.තරංගා071-4164848
630 A – ගොරොක්ගොඩජී.ටී.ප්‍රසාදිනි077-6444759
631 – හාන්දුපැල්පොලඩබ්ලිව්.පී.එල්.තරංගා071-4164848

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයග්‍රාම නිලධාරියාගේ නමදුරකතන අංකය
618 – වගවත්තපී. දර්ශන මධුසංක071-3192930 / 071-1668284
618 A – පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිරබී.ඩී. ශ්‍යාමලී කුමාරි071-3425456 / 034-2255665
618 B – කැකුළලියඊ.ඒ.ඩී.පී. සේනාරත්න071-6816748
618 C – පෝරුවදණ්ඩ බටහිරබී.සී. කුඩාවිතාන071-8120068 / 034-2255698
619 – ඌරුගල නැගෙනහිරකේ.පී. මධුභාෂිණී071-1669181
619 A – නම්බපානකේ.කේ. ප්‍රේමලතා072-4810967 / 034-2269096 / 071-3426277
619 B – ඌරුගල බටහිරඅයි.ආර්.ආර්. පෙරේරා076-6544578 / 071-4776043
620 – ඉංගිරිය නැගෙනහිරඉරෝමිකා ශෂිකලා071-8120112
620 A – ඉංගිරිය බටහිරයුරේනික තරංගනී071-8428775
620 B – රයිගම්වත්තසී.එස්.එල්. ජයකොඩි071-4788798 / 077-8325990 / 071-3549093
620 C – ඉංගිරිය උතුරකේ.කේ. ප්‍රේමලතා (වැඩ බලන)072-4810967 / 034-2269096 / 071-3426277
620 D – නිමලගමඊ.ඩී.ආර්.පී. සම්පත්071-8336068 / 034-2255315
620 E – ඇදුරගලජී.ඩී. මීගම්මන071-8277239 / 034-3307785
620 F – දොඹගස්කන්දඊ.ඒ.ඩී.පී. සේනාරත්න (වැඩ බලන)071-6816748
620 G – මහ ඉංගිරියඅයි.ඩබ්.ඩී. දර්ශන071-1975767
621 – මාපුටුගලඑල්.ඩබ්.බී. චිලන්ත071-3422538 / 034-5672898
621 A – රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිරටී.සී. දසනායක077-0092267
621 B – රත්මල්ගොඩ බටහිරටී.සී. දසනායක (වැඩ බලන)077-0092267
622 – පැල්පිටිගොඩවයි.ජී. රිශානි උදේශිකා071-1677092 / 034-3742927
623 – හඳපාන්ගොඩ දකුණකේ.කේ.ජේ.ඩි. පෙරේරා077-3679904
623 A – හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිරබී.ඒ.එන්. තරංගි077-9696809 / 071-3426161
623 B – හඳපාන්ගොඩ බටහිරඅයි. ඩබ්. නිශානි අනුරාධා077-3057259
624 – බටුගම්පලඑම්.එල්.ඒ. රේණුකා071-3425443 / 034-2254972
624 A – කැකුළදොලඩබ්.ඒ. සරෝජා071-8827310 / 034-2256368
625 – අරකාවිලඩබ්.ඩබ්.සී.ශිරෝමාලා071-3426003 / 034-2268662
625 A – මෙනේරිගමආර්.ඒ. අජිත් ශාන්ත071-2393320 / 034-2256692 / 076-8200299
626 – කඳනපිටියඑන්.අයි. ජානකි071-2919525
626 A – කොට්ටියාවත්තඑම්. අසේල නුවන් සංජීව071-2126402
627 – කුරණ දකුණකේ.එච්.එස්.කෞශල්‍යා077-5994210
627 A – කොටිගලඑස්.ඩි. ලියනගේ077-3682804 / 034-4905331
627 B – කුරණ උතුරඑස්.ඒ.එම්.සී. සමරආරච්චි071-6506367 / 071-9244082

හොරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්

බල ප්‍රදේශයමහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරියාගේ නමදුරකතන අංකය
කුළුපනP.H.I. ප්‍රසාන්ත072-1464344
කුඹුකP.H.I. දසුන්071-2459494
කහටපිටියP.H.I. බණ්ඩාර071-7474026
ගෝනපලP.H.I. විදර්ශන071-9345094
කිඳෙල්පිටියP.H.I. ප්‍රියාල්071-8015090
දික්හේනP.H.I. මාධව071-2864452
නගර සභාවP.H.I. කුමාර071-8031262

ඉංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්

බල ප්‍රදේශයමහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරියාගේ නමදුරකතන අංකය
කුළුපනP.H.I. ප්‍රසාන්ත072-1464344
කුඹුකP.H.I. දසුන්071-2459494
කහටපිටියP.H.I. බණ්ඩාර071-7474026
ගෝනපලP.H.I. විදර්ශන071-9345094
කිඳෙල්පිටියP.H.I. ප්‍රියාල්071-8015090
දික්හේනP.H.I. මාධව071-2864452
නගර සභාවP.H.I. කුමාර071-8031262