හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉංගිරිය උපකාර්යාලය

පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය
034-2268244
hpsingiriya@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නමතනතුර
කේ.ජේ. මංගලිකාකාර්ය භාර නිලධාරී
ඒ.ඩී.පී.කේ. අළුත්ගේපුස්තකාලාධිපති
එන්.එම්. මීගොඩකළමණාකරණ සහකාර
උපුල් රණසිංහසංවර්ධන නිළධාරී
කේ.ඒ.එච්.සී.කේ. ආරච්චිසංවර්ධන නිළධාරී
ඩබ්.ඒ. යමුනා කුමාරි ගුණවර්ධනසංවර්ධන නිළධාරී
ඊ.ඒ. ගයනි ශෂිකා පෙරේරාසංවර්ධන නිළධාරී
එම්. දිලිනි ලක්ෂිකා සිල්වාසංවර්ධන නිළධාරී
වී.එච්.එන්. ෆොන්සේකාසංවර්ධන නිළධාරී
බී.යූ. පවිත්‍රා තිළිණි සමරසේනසංවර්ධන නිළධාරී
ඩබ්.ඒ. තරංගා ප්‍රභාෂිණීසංවර්ධන නිළධාරී
ඊ.එම්.සී.එස්. ඒකනායකසංවර්ධන නිළධාරී
නුවන්තිකා වීණාවී ප්‍රේමරත්න කුරුප්පුආරච්චිසංවර්ධන නිළධාරී
එච්. විජේසිරිරියදුරු
එච්.එම්.ඩී. ඉදුනිල්රියදුරු
මංජු ශ්‍රී නන්දනආදාහනාගාර ක්‍රියාකරු
ඊ.ජී. ස්වර්ණ කුමාරආදාහනාගාර ක්‍රියාකරු සහායක
ආර්. විජේකුමාරන්මුරකරු
නිමල් මුණසිංහමුරකරු
එස්.ඒ. ප්‍රසාද් උමයංගපුස්තකාල සහායක
ටී. සුරංජි මධුෂාණි තොටගමුවපුස්තකාල සහායක
වික්‍රමරත්නගේ ආත්මා හසුනිපුස්තකාල සහායක
එස්.ඒ.ආර්.එල්. සුභසිංහක්ෂේත්‍ර කම්කරු
චාන්දනී නිලූකා පෙරේරාක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එස්. විමලනේශන්ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ඒ. අජිත් කුමාරසිංහක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ජානක සම්පත්ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ජේ. පියුමන්ත ලක්මාල් විජේරත්නක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එච්. ප්‍රියන්තක්ෂේත්‍ර කම්කරු
බී. ගංගානි දිල්රුක්ෂි කරුණාරත්නක්ෂේත්‍ර කම්කරු
කේ.ඩී ප්‍රදීප් කුමාරක්ෂේත්‍ර කම්කරු
කේ. වෙරංග සම්පත්ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එස්.ඒ. ජයන්ත උදය කුමාරක්ෂේත්‍ර කම්කරු
ඩී.එම්.ටී. දිසානායකක්ෂේත්‍ර කම්කරු
එස්. පුෂ්පකාන්තිසෞඛ්‍ය කම්කරු
ආර්. අජන්තාසෞඛ්‍ය කම්කරු
ජේ.ටී. කරුණාවතීසෞඛ්‍ය කම්කරු
ආර්. සුමනසේනසෞඛ්‍ය කම්කරු
ඩබ්. විජේසුන්දරසෞඛ්‍ය කම්කරු
එම්. සුන්දරීසෞඛ්‍ය කම්කරු
බී. චමින්ද කුමාරසෞඛ්‍ය කම්කරු
ජී.ඩී. ධනංජයසෞඛ්‍ය කම්කරු - නිකසළ පුරවර
ඩබ්.එච්. වසන්ත ඉන්දිකරියදුරු - නිකසළ පුරවර
එච්.ජේ. සුමේධසෞඛ්‍ය කම්කරු - නිකසළ පුරවර
පී.එච්.පී. තුසන්තසෞඛ්‍ය කම්කරු - නිකසළ පුරවර
ආර්. ලතාසෞඛ්‍ය කම්කරු - නිකසළ පුරවර
ආර්. ලතාසෞඛ්‍ය කම්කරු - නිකසළ පුරවර
එස්.ඒ. ධනුෂ්ක චාමරසෞඛ්‍ය කම්කරු - නිකසළ පුරවර
ඩබ්.ඩී.එන්. පී.දිසානායකඩෙංගු මර්ධන සහයක (ව්‍යාපෘති)
එස්. පී.එස්. ලක්රුවන්ඩෙංගු මර්ධන සහයක (ව්‍යාපෘති)
ඩී.පී.ඊ. නිලුක පීරිස්ඩෙංගු මර්ධන සහයක(ව්‍යාපෘති)
පි.ඒ. නලීන් කුමාරක්ෂේත්‍ර කම්කරු (පෙරමුසු ව්‍යාපෘති)
ඩබ්. සුසීමා විතානඩෙංගු මර්ධන සහයක (ව්‍යාපෘති)
හසිනි නිසංසලාආදේශක ඖෂධ සංයෝජක
ඊ.ඩී.කේ. දිල්හානිආදේශක පුස්තකාල සහයක
පී. පද්මිණිආදේශක සෞඛ්‍ය කම්කරු
අයි.රජීවබහු කාර්ය සහයක
බී.ජී.එච්. රංජීවබහු කාර්ය සහයක
ජේ.එන්. ඉන්දිකබහු කාර්ය සහයක