ප්‍රජාශාලා

ඔලබොඩුව දකුණ සුහද පුර ප්‍රජාශාලාව
ඔ‍ලබොඩුව දකුණ (දිබ්බැද්ද) උදාගිරි උයන ප්‍රජාශාලාව
ඔලබොඩුව උතුර රෝස් ගාඩ්න් ප්‍රජා ශාලාව
එක්සත් පුර ප්‍රජාශාලාව
කුඹුක නාරංගහහේන වත්ත ප්‍රජාශාලාව
බටුවිට දකුණ – මව්ගම ප්‍රජා ශාලාව
බෙත්මගොඩ ප්‍රජා ශාලාව
වැල්මිල්ල පුබුදු ප්‍රජා ශාලාව
උතුරු උඩුව අමුපිටිය ප්‍රජාශාලාව
කරගහදෙනිය විකසිත ප්‍රජාශාලාව
කහටපිටිය පාන්මඩුලන්ද ප්‍රජාශාලාව
තලගල නැගෙනහිර බෙරුකැටිය ප්‍රජාශාලාව
කහටපිටිය මොරොට්ටාවත්ත ප්‍රජාශාලාව
අම්බාගල ගල්කඩුව මිනිමුතු ප්‍රජාශාලාව

පොදු ළිං

ඕවිටියාගල පොදු ළිඳ
උඩුව පොදු ළිඳ
කනේවල පොදු ළිඳ
කහටපිටිය පොදු ළිඳ
පාන්මඩුලන්ද ළිඳ
කුඹුක පොදු ළිඳ
උඩුව පොදු ළිඳ
මෙනේරිගම පිං ළිඳ
වවුළුගලවත්ත ළිඳ
මීමන පොදු ළඳ
වැල්මිල්ල පොදු ළිඳ
හදපාන්ගොඩ පොදු ළිඳ
මීමන පොදු ළඳ
මිල්ලෑව පොදු ළිඳ
ගොඩිගමුව පොදු ළිඳ
මෙනේරිගම පොදු ළිඳ
හොරණ පොදු ළිඳ
කොටිගල පොදු ළිඳ
තලගල පොදු ළිඳ
උඩුව පොදු ළිඳ
තලගල පොදු ළිඳ
දබර පොදු ළිඳ
පලන්නොරුව පොදු ළිඳ
අරකාවිල පොදු ළිඳ
උඩුව පොදු ළිඳ
මාපුටුගල පොදු ළිඳ
පොකුණුවිට පොදු ළිඳ
ඌරුගල පොදු ළිඳ
කුඹුක පොදු ළිඳ
දබර පොදු ළිඳ
උතුරු උඩුව පොදු ළිඳ
කොටිගල පොදු ළිඳ
කුඹුක පොදු ළිඳ
ගුරුගොඩ පොදු ළිඳ
කහටපිටිය පොදු ළිඳ
මෙනේරිගම පොදු ළිඳ
තලගල පොදු ළිඳ
හාන්දුපැල්පොල පොදු ළිඳ
කුඹුක පොදු ළිඳ
මෙනේරිගම පොදු ළිඳ
ඔලබොඩුව පොදු ළිඳ
රත්මල්ගොඩ පොදු ළිඳ
ගොඩිගමුව පොදු ළිඳ
කටුගාල්ගම පොදු ළිඳ
බටුවිට පොදු ළිඳ
රත්මල්ගොඩ පොදු ළිඳ
බටුවිට පොදු ළිඳ
ගොරොක්ගොඩ පොදු ළිඳ
තලගල පොදු ළිඳ
මාපුටුගල පොදු ළිඳ
කනේවල පොදු ළිඳ
මීවනපලාන පොදු ළිඳ