ගොඩනැගිලි සැලසුම් සංවර්ධන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම්

ඉඩම් අනුබෙදුම් සහ ඉඩම් කොටස් ඒකාබද්ද කිරීම සඳහා අනුමතය

සංවර්ධන බලපත්‍රයක වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම (ඉඩම් සංවර්ධනය හා ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම්)

අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරීම (ඉඩම් සංවර්ධනය, ඉඩම් අනු බෙදීම හෝ ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම)

වීථි රේඛා / ගොඩනැගිලි සීමා සහතික සහ නොපවරා ගැනීමේ සහතික නිකුත් කිරීම

වෙළඳ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

ව්‍යාපාර බදු අය කර ගැනීම

කර්මාන්ත බද්ද අය කර ගැනීම

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

ප්‍රචාරක දැන්වීම් ප්‍රදර්ශන අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීම

වරිපනම් අය කිරීම

ආදාහනාගාරය වෙන් කරවා ගැනීම

මාර්ග පළුදු කිරීමට අවසර ඉල්ලීම

ගස්වලින් සිදුවන අනතුරුදායක තත්ත්වය ඉවත් කිරීම

විනෝද බද්ද අය කර ගැනීම

රංග ශාලාව කුලියට ගැනීම

ක්‍රීඩා පිටි කුලියට ගැනීම

මල අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ සේවාව ලබා දීම

දේපල හිමිකම ලියා පදිංචි කිරීම හා සංශෝධනය කිරීම

ඇතැම් ඉඩම් විකිණීම මත බදු අය කර ගැනීම

වීථි පහන් අළුත්වැඩියා කිරීම

පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම

කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම

මහජන පැමිණිලි

කසල එකතු කිරීම සහ කොම්පෝස්ට් අලෙවිය - කසල බදු අය කර ගැනීම