2002

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

රංජිත් දාබරේ (සභාපති)
පී.ඩී.කුලරත්න (උපසභාපති)
යසපාල කෝරළගේ
සුමිත් වනිගතුංග
ආරියසේන ලියනගේ
ඇලන් අමරසේකර
සරත් ජයවර්ධන
යාමිත් චන්දන හතුරුසිංහ
අයි.දයානන්ද
ජයසේන වීරක්කොඩි
වයි.චන්ද්‍රසේකර
එම්.පියල් චින්තක
දසරත් අබේසිංහ
ඩී.ඩී.ප්‍රියන්ත ජයලත්
එම්.ශිවගනේෂමූර්ති
සෙනරත් විතානගේ
ප්‍රියන්ත පනාගොඩ
අජිත් චන්දන කුමාර නාගමුව
රොහාන් පීරිස්
ඩී.තුෂාර නලින් බැද්දගේ
සනත් රවීන්ද්‍ර ඇලපාත
සුරංජ ප්‍රේමතිලක