ආඬි හතයි කැඳ හැළියයි නාට්‍ය සාර්ථකව ප්‍රදර්ශනය කරයි

හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවක සුබ සාධක සංගමයට ආධාර පිණිස ජනක් ප්‍රේමලාල් මහතාගේ ආඬි හතයි කැඳ හැලියයි නාට්‍ය ඉංගිරිය රංග ශාලාවේදී සාර්ථකව රඟදක්වනු ලැබුණි.