1987 අංක 15 දරණ ප්‍රාදේශීය සභා පනතේ 149 වගන්තිය හා 1952 අංක 6 දරණ පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අතුරු ව්‍යවස්ථාව) පනත අනුව සකස් කල අතුරු ව්‍යවස්ථාවල සදහන් ව්‍යාපාර සදහා වෙළද බලපත්‍ර ලබා ගත යුතු වේ.

බලපත්‍ර ලබාගත යුතු වෙළද ව්‍යාපාර

 • ලැගුම් නිවාස
 • හෝටල්
 • බත් කඩ, ආපන ශාලා සහ තේ හෝ කෝපි කඩ
 • බේකරි
 • කිරිපට්ටි හා කිරි වෙළදාම
 • ආහාර විකිණීම
 • මාලු විකිණීම
 • මස් විකිණීම
 • අන්තරාදායක හා අප්‍රසන්න වෙළදාම (සභාව මගින් ප්‍රකාශිත)
 • අනිත් කර්මාන්ත ශාලා
 • සිසිල් බීම කර්මාන්තශාලා
 • ලොන්ඩරි
 • සංචාරක වෙළදාම
 • ඝාතක මඩු
 • පොදු වෙළදපොලවල්
 • බාබර් සාප්පු

මීට අමතරව 1952 අංක 6 දරණ පළාත් පාලන සම්මත අතුරු ව්‍යවස්ථා පනත අනුව අන්තරාදායක හා අප්‍රසන්න වෙළදාමට අමතරව සභාව විසින් වාර්ෂිකව පනවන ව්‍යාපාර සදහා ද වෙළද බලපත්‍ර ලබා ගත යුතුය.