හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පොදු ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා මහජන පුස්තකාලයන් පහක් සභාව මගින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

Pokunuwita Library
Ingiriya Library
Handapangoda Library
Moragahahena Library
Gonapola Library