• ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුල යම් දේපලක් තක්සේරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විටෙක තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එම තක්සේරු කටයුතු සිදු කරවා ගනු ලැබේ.
  • ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ගොඩනැගිල්ලක් සදහා අනුකූලතා සහතිකය ලබා දුන් පසු එම ගොඩනැගිලි වල වාර්ෂික වටිනාකම දළ වශයෙන් තක්සේරු කරනු ලැබේ.
  • වෙන්දේසිකරුවෙකු විසින් ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුල පිහිටි ඉඩමක් කොටස් කර විකි‍ණීමේ දී අදාල බදු මුදල් අය කිරීම සදහා එම දේපල තක්සේරු කරනු ලැබේ.
  • බල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන සියලුම කර්මාන්ත හා ව්‍යාපාර වලින් වාර්ෂිකව බලපත්‍ර ගාස්තුවක් හෝ ව්‍යාපාර බද්දක් අය කිරීම සදහා ද දේපල තක්සේරු කිරීම සිදුකරනු ලැබේ.
  • දේපලක් අත්පත් නර ගැනීමේ දී ද එම දේපලෙහි වටිනාකම තක්සේරු කිරීමට ලක් කෙරේ.

මේ ආදී කටයුතු වලදී කෙරෙනු ලබන දේපල තක්සේරු කිරීම පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු සභාවේ ආදායම් පරීක්ෂක හෝ ආදායම් පරිපාලක නිලධාරීන් වෙතින් ලබා ගත හැක.