ප්‍රාදේශීය සභා‍ බල ප්‍රදේශය තුල සිදු කෙරෙන සියලු ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම් හා කොටස් වලට කැඩීම් පළමුව ප්‍රාදේශීය සභා‍වේ ලියාපදිංචි කල යුතුය. මෙහි අරමුණ නගරික ප්‍රදේශයන් හි ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් නියාමනය කිරීමයි.