1987 අංක 15 ප්‍රාදේශීය සභා පනතට අනුව මෙම බද්ද කාර්, ලොරි, යතුරු පැදි සහ මෝටර් රථ වාහන පනත යටතට වැටෙන අනෙකුත් මෝටර් වාහන වලට අදාල නොවේ.

ප්‍රාදේශීය සභාව නියමකරන දිනට පෙර හෝ අනු නීති මගින් නියම කරන දිනට පෙර මෙම බලපත්‍රය ලබා ගත යුතුය.

ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයක් තුල තබා ගන්නා හා භාවිත කරනු ලබන බයිසිකල්, ට්‍රයිසිකල්, ට්‍රයිසිකල් කරත්ත, අත් කරත්ත, රික්ෂෝ, අශ්වයින් හා පෝනීන් මෙම බද්දට අයත් වේ.

පටිපාටිය

  • මේ සදහා නිශ්චිත අයදුම්පතක් නොමැති අතර ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත ගෙවනු ලබන බදු මුදල සදහා රිසිට් පතක් නිකුත් කරනු ලැබේ.
  • ලියාපදිංචි කල බවට වන ලෝහ පතුරක් ලියාපදිංචි අංකයක් ද සමග සත්වයා හෝ වාහනය සදහා නිකුත් කරනු ලැබේ.

බදු නොගෙවීමේ දී

  • බලපත්‍රය ලබා නොගත් අය වෙත ප්‍රාදේශීය සභාව දැන්වීම් කරනු ලබයි.
  • වාහනය හෝ සත්වයාගේ හිමිකරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට පමුණුවා දඩයක් අය කර ගනු ලැබේ.
  • ලියාපදිංචි අංකය සහිත ලෝහ පතුර ප්‍රදර්ශනය නොකල අවස්ථාවක සභාපති / ලේකම් හෝ බලය ලත් නිලධාරියෙක් හෝ පොලිස් නිලධාරියෙක් නියෝග කල විට එය ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් වාහනය / සත්වයා අත්අඩංගුවට ගත හැක. එවන් අවස්ථාවක භාරව සිටි තැනැත්තා හෝ හිමිකරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත පමුණුවනු ලබයි.

පහත සදහන් වාහන සහ සතුන් බදු වලින් නිදහස් කෙරේ

  • රඡයට හෝ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වාහන.
  • විකිණීම සදහා තබා ඇති වාහන.
  • මෝටර් රථ වාහන ආඥා පනතේ 2 වන වගන්තිය යටතට වැටෙන වාහන.