හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව සතුව ඇති ගලි බවුසර් රථය උපයෝගී කරගෙන නිවෙස් වල හා වෙනත් ස්ථානවල වැසිකිළි වලවල් හිස් කිරීමේ සේවාව සිදු කරනු ලබයි.