හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව සතුව ගල්රෝල් යන්ත්‍ර දෙකක් ඇති අතර ප්‍රදේශයේ පොදු සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් එහි සේවය නොමිලේ ලබාදෙන අතර අවශ්‍යයතාවය අනුව කුලී පදනම මතද ඒවා ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතියි.